توضیح محصولات

فروردین 17, 1403
فیلتر گازوئیل

فیلتر گازوئیل چیست؟

فیلتر گازوئیل چیست؟ موتورهای گازوئیلی امروزه به طور گسترده در بسیاری از حوزه های صنعتی و عمومی مورد استفاده هستند. می‌توان آنها را در اتوبوس‌ها و […]
خرداد 2, 1403
فیلتر کوالسر

فیلتر کوالسر نورمن فیلتر

فیلتر کوالسر نورمن فیلتر فیلتر کوالسر یا همان فیلتر ادغام کننده، سیستم تصفیه‌ای است که از چندین دیواره یا صفحه تشکیل شده است. یک جریان از […]
شهریور 17, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0330 D 003 OH 1253086

فیلتر صنعتی HYDAC 0330 D 003 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0330 D 003 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0330 D 003 OH 1253086  فیلتر HYDAC 0330 D 003 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 17, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0330 D 003 BH4HC 1253086

فیلتر صنعتی HYDAC 0330 D 003 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0330 D 003 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0330 D 003 BH4HC 1253086  فیلتر HYDAC 0330 D 003 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 12, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0240 D 020 BH4HC 1253076|معرفی فیلتر HYDAC 0240 D 020 BH4HC 1253076|معرفی فیلتر HYDAC 0240 D 020 BH4HC 1253076

فیلتر صنعتی HYDAC 0240 D 020 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0240 D 020 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0240 D 020 BH4HC 1253076  فیلتر HYDAC 0240 D 020 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 12, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0240 D 005 BH4HC 1253072|معرفی فیلتر|معرفی فیلتر HYDAC 0240 D 005 BH4HC 1253072

فیلتر صنعتی HYDAC 0240 D 005 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0240 D 005 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0240 D 005 BH4HC 1253072  فیلتر HYDAC 0240 D 005 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 12, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0240 D 003 BH4HC 1253070|معرفی فیلتر HYDAC 0240 D 003 BH4HC 1253070|معرفی فیلتر HYDAC 0240 D 003 BH4HC 1253070

فیلتر صنعتی HYDAC 0240 D 003 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0240 D 003 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0240 D 003 BH4HC 1253070  فیلتر HYDAC 0240 D 003 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 025 ON 1268870

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 025 ON

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 025 ON معرفی فیلتر  HYDAC 0160 DN 025 ON 1268870  فیلتر HYDAC 0160 DN 025 ON ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 025 BN4HC 1268870

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 025 BN4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 025 BN4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0160 DN 025 BN4HC 1268870  فیلتر HYDAC 0160 DN 025 BN4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 010 ON

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 010 ON معرفی فیلتر  HYDAC 0160 DN 010 ON 1268869  فیلتر HYDAC 0160 DN 010 ON ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 010 BN4HC 1268869

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 010 BN4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 010 BN4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0160 DN 010 BN4HC 1268869  فیلتر HYDAC 0160 DN 010 BN4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 006 ON 1268868

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 006 ON

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 006 ON معرفی فیلتر  HYDAC 0160 DN 006 ON 1268868  فیلتر HYDAC 0160 DN 006 ON ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 006 BN4HC 1268868

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 006 BN4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 006 BN4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0160 DN 006 BN4HC 1268868  فیلتر HYDAC 0160 DN 006 BN4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 003 ON 1268867

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 003 ON

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 003 ON معرفی فیلتر  HYDAC 0160 DN 003 ON 1268867  فیلتر HYDAC 0160 DN 003 ON ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 003 BN4HC 1268867

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 003 BN4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 DN 003 BN4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0160 DN 003 BN4HC 1268867  فیلتر HYDAC 0160 DN 003 BN4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 020 OH 1253068

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 020 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 020 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0160 D 020 OH 1253068  فیلتر HYDAC 0160 D 020 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 12, 1402
نورمن فیلتر نماینده رسمی شرکت HYDAC هیداک|معرفی فیلتر HYDAC 0160 D 020 BH4HC 1253068|معرفی فیلتر HYDAC 0160 D 020 BH4HC 1253068

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 020 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 020 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0160 D 020 BH4HC 1253068  فیلتر HYDAC 0160 D 020 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 005 OH 1253064

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 005 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 005 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0160 D 005 OH 1253064  فیلتر HYDAC 0160 D 005 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 12, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 005 BH4HC 1253064|معرفی فیلتر HYDAC 0160 D 005 BH4HC 1253064|معرفی فیلتر HYDAC 0160 D 005 BH4HC 1253064

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 005 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 005 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0160 D 005 BH4HC 1253064  فیلتر HYDAC 0160 D 005 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 003 OH 1253062

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 003 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 003 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0160 D 003 OH 1253062  فیلتر HYDAC 0160 D 003 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 003 BH4HC 1253062

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 003 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0160 D 003 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0160 D 003 BH4HC 1253062  فیلتر HYDAC 0160 D 003 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 020 OH 1253052

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 020 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 020 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0110 D 020 OH 1253052  فیلتر HYDAC 0110 D 020 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 7, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 020 BH4HC 1253052|معرفی فیلتر HYDAC 0110 D 020 BH4HC 1253052|معرفی فیلتر HYDAC 0110 D 020 BH4HC 1253052

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 020 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 020 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0110 D 020 BH4HC 1253052  فیلتر HYDAC 0110 D 020 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 11, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 020 BH4HC 1253052

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 020 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 020 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0110 D 020 BH4HC 1253052  فیلتر HYDAC 0110 D 020 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 005 OH 1253048

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 005 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 005 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0110 D 005 OH 1253048  فیلتر HYDAC 0110 D 005 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 12, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 005 BH4HC 1253048|معرفی فیلتر HYDAC 0110 D 005 BH4HC 1253048

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 005 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 005 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0110 D 005 BH4HC 1253048  فیلتر HYDAC 0110 D 005 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 003 OH 1253046

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 003 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 003 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0110 D 003 OH 1253046  فیلتر HYDAC 0110 D 003 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 7, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 003 BH4HC 1253046

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 003 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 003 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0110 D 003 BH4HC 1253046  فیلتر HYDAC 0110 D 003 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 12, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 003 BH4HC 1253046

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 003 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0110 D 003 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0110 D 003 BH4HC 1253046  فیلتر HYDAC 0110 D 003 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 025 ON 319481

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 025 ON

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 025 ON معرفی فیلتر  HYDAC 0063 DN 025 ON 319481  فیلتر HYDAC 0063 DN 025 ON ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 025 BN4HC 319481

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 025 BN4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 025 BN4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0063 DN 025 BN4HC 319481  فیلتر HYDAC 0063 DN 025 BN4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 010 ON 319480

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 010 ON

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 010 ON معرفی فیلتر  HYDAC 0063 DN 010 ON 319480  فیلتر HYDAC 0063 DN 010 ON ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 010 OH 319492

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 010 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 010 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0063 DN 010 OH 319492  فیلتر HYDAC 0063 DN 010 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 010 BN4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 010 BN4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0063 DN 010 BN4HC 319480  فیلتر HYDAC 0063 DN 010 BN4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 006 ON 319479

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 006 ON

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 006 ON معرفی فیلتر  HYDAC 0063 DN 006 ON 319479  فیلتر HYDAC 0063 DN 006 ON ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 006 OH 319491

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 006 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 006 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0063 DN 006 OH 319491  فیلتر HYDAC 0063 DN 006 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 16, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 006 BN4HC 319479

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 006 BN4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 006 BN4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0063 DN 006 BN4HC 319479  فیلتر HYDAC 0063 DN 006 BN4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 7, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 006 BH4HC 319491|معرفی فیلتر HYDAC 0063 DN 006 BH4HC 319491|معرفی فیلتر HYDAC 0063 DN 006 BH4HC 319491

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 006 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0063 DN 006 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0063 DN 006 BH4HC 319491  فیلتر HYDAC 0063 DN 006 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 12, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 020 OH 1253044|معرفی فیلتر HYDAC 0060 D 020 OH 1253044

فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 020 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 020 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0060 D 020 OH 1253044  فیلتر HYDAC 0060 D 020 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 7, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 020 BH4HC 1253044|معرفی فیلتر HYDAC 0060 D 020 BH4HC 1253044|معرفی فیلتر HYDAC 0060 D 020 BH4HC 1253044

فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 020 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 020 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0060 D 020 BH4HC 1253044  فیلتر HYDAC 0060 D 020 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
مرداد 26, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 010 BH4HC 1253042|فیلتر صنعتی 0060 D 010 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 010 BH4HC

 0060 D 010 BH4HC فیلتر صنعتی معرفی فیلتر HYDAC 0060 D 010 BH4HC 1253042 فیلتر صنعتی 0060D010BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این فیلتر از جنس فایبرگلس ساخته […]
شهریور 12, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 003 OH 1253040|معرفی فیلتر HYDAC 0060 D 003 OH 1253040

فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 003 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 003 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0060 D 003 OH 1253040  فیلتر HYDAC 0060 D 003 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 003 OH 1253040

فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 003 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 003 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0060 D 003 OH 1253040  فیلتر HYDAC 0060 D 003 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 7, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 003 BH4HC 1253038|معرفی فیلتر HYDAC 0060 D 003 BH4HC 1253038|معرفی فیلتر HYDAC 0060 D 003 BH4HC 1253038

فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 003 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0060 D 003 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0060 D 003 BH4HC 1253038  فیلتر HYDAC 0060 D 003 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 025 ON 1265317

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 025 ON

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 025 ON معرفی فیلتر  HYDAC 0040 DN 025 ON 1265317  فیلتر HYDAC 0040 DN 025 ON ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 025 BN4HC 1265317

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 025 BN4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 025 BN4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0040 DN 025 BN4HC 1265317  فیلتر HYDAC 0040 DN 025 BN4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 010 ON 1263637

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 010 ON

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 010 ON معرفی فیلتر  HYDAC 0040 DN 010 ON 1263637  فیلتر HYDAC 0040 DN 010 ON ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 010 OH 1265320

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 010 OH

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 010 OH معرفی فیلتر  HYDAC 0040 DN 010 OH 1265320  فیلتر HYDAC 0040 DN 010 OH ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 010 BN4HC 1263637

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 010 BN4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 010 BN4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0040 DN 010 BN4HC 1263637  فیلتر HYDAC 0040 DN 010 BN4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 010 BH4HC 1265320

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 010 BH4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 010 BH4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0040 DN 010 BH4HC 1265320  فیلتر HYDAC 0040 DN 010 BH4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 003 ON 1263636

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 003 ON

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 003 ON معرفی فیلتر  HYDAC 0040 DN 003 ON 1263636  فیلتر HYDAC 0040 DN 003 ON ساخت شرکت هیداک است. این […]
شهریور 15, 1402
معرفی فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 003 BN4HC 1263636

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 003 BN4HC

فیلتر صنعتی HYDAC 0040 DN 003 BN4HC معرفی فیلتر  HYDAC 0040 DN 003 BN4HC 1263636  فیلتر HYDAC 0040 DN 003 BN4HC ساخت شرکت هیداک است. این […]